A- A A+

ስለ አስተዳደር

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 • ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት
 • ም/ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት
 • የመገናኛ ብዙሃን ምዝገባና ፌቃድ ዳይሬክቶሬት
 • የመገናኛ ብዙሃን ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት
 • የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት
 • የግዥ ፋይናንስና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የሰው ሃብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት
 • የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት
 • የሴቶች ህጻናት እና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት
 • ስነምግባር መከታተያ ዳይሬክቶሬት
 • የለውጥ እና መልካም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የእቅድና ተቋማዊ ለውጥ ዳይሬክቶሬት
 • ጥናትና ምርምር ዳይሬክቶሬት
 • የውጪ ሚዲያ አክረዲተሽን ዳይሬክቶሬት
 • የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት

 

[powr-countdown-timer id="1a1aa532_1581680785367"]

JoomShaper