A- A A+

ቅሬታ

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን

በብሮድካስት አገልግሎት ላይ የሚቀርብ ቅሬታ ማመልከቻ ቅጽ

1. የቅሬታ አቅራቢው ስም ----------------------------------------------------------------------------------

1.1 የመኖሪያ አድራሻ፡- ክልል --------- ክ/ከተማ------------ ቀበሌ-------- ስልክ------------------

2.   የቅሬታው መሰረት፡-                         የቴክኒክ             የኘሮግራም

3.   ቅሬታው የቀረበበት ብሮድካስተር (የሬዲዮ/የቴሌቭዥን ጣቢያው) ስም ---------------------------

3.1 የብሮድካስት መገልግሎቱ (የሬዲዮ ወይም የቴሌቭዥን ጣቢያው) አይነት፡-

      የንግድ          የማህበረሰብ             የመንግስት/የህዝብ

      3.2 የብሮካስት ጣቢያው አይነት፡-     ሬዲዮ           ቴሌቭዥን

   4. የኘሮግራሙ ርዕስ ወይም የቴክኒክ ግድፈቱ ምንነት --------------------------------------(ከታወቀ)

   5. ለቅሬታ መነሻ የሆነው ድርጊት የተፈፀመበት፡- ------ሰዓት----------ቀን------------ወር----------ዓ.ም

      (የሚታወቅ ከሆነ )

   6. ለቅሬታው መነሻ የሆነው ድርጊት በቅሬታ አቅራቢው ላይ ያስከተለው የመብት ጥሰት ወይም ጉዳት ዝርዝር፡-

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   7. ቅሬታው ለብሮድካስተሩ ቀርቦ ከሆነ ከብሮድካስተሩ የተገኘው ምላሽ ወይም ውጤት፡-

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   8. የቅሬታ አቅራቢው ስም ------------------------------ ፊርማ-------------------- ቀን----------------------


ማስታወሻ ፡-

@  ቅሬታው በውክልና የቀረበ ከሆነ ሕጋዊ የውክልና ማስረጃ ከዚህ የማመልከቻ ቅጽ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፡፡

@  ማመልከቻ ቅጹን በመሙላት ባለስልጣኑ ቢሮ ቁጥር 403 ማቅረብ ወይም በፖስታ ሳጥን ቁጥር 43142 መላክ ይቻላል፡፡

 

 

JoomShaper