A- A A+

english

የሰው ሀብት መረጃ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

የባለሥልጣኑ የሰው ሃብት መረጃ

.

ዳይሬክቶሬቶችና ማስተባበሪያዎች

ብዛት

የትምህርት ደረጃ  ስብጥር

የትምህርት ደረጀ  ከፆታ ስብጥር አንፃር

ወንድ

ሴት

ድምር

ሁለተኛ
ዲግሪ/3ኛ ዲግሪ

የመጀመሪያ
ዲግሪ

ዲኘሎማ

ከዲኘሎማከታች

ወንድ

ሴት

ሁለተኛ
ዲግሪ

የመጀመሪያ
ዲግሪ

ዲኘሎማ

ከዲኘሎማበታች

ሁለተኛ
ዲግሪ

የመጀመሪያ
ዲግሪ

ዲኘሎማ

ከዲኘሎማበታች

1

ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት

      1

2

3

      1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

2

ም/ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት

1

1

2

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

3

የመገናኛ ብዙሃን ምዝገባና ፈቃድ  ዳይሬክቶሬት

9

3

12

1

9

2

-

1

8

-

-

-

1

2

-

4

የመገናኛ ብዙሃን ክትትልና  አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት

11

6

17

3

12

2

-

3

7

1

-

-

5

1

-

5

የህግና ማስታወቂያ ዳይሬክቶሬት

5

3

8

-

7

1

-

-

5

-

-

-

2

1

-

6

የሰውሃብት አመራርና ልማት ዳይሬክቶሬት

2

6

8

2

3

3

-

2

-

-

-

3

2

1

7

የግዥ፣ፋይናንስና ንብረት ዳይሬክቶሬት

18

15

33

-

4

6

23

-

3

3

12

-

1

3

11

8

የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

3

2

5

1

4

-

3

-

-

1

1

-

9

የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት

4

3

7

1

6

-

-

1

3

-

-

-

3

-

-

10

የዕቅድና ተቋማዊ ለውጥ ክትትልና ድጋፍ ማስተባበሪያ

5

-

5

1

4

-

-

1

4

-

-

-

-

-

-

11

የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ማስተባበሪያ

-

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

12

የውስጥ ኦዲት  ዳይሬክቶሬት

1

1

2

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

13

የስነ-ምግባር መከታተያ ክፍል

1

1

2

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

ድምር

60

41

101

9

53

16

23

8

36

4

12

1

17

11

12

JoomShaper